เกี่ยวกับสถาบัน

การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

  • 11
   แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
  • 12
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
  • 13
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • 14
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • 15
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • 16
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • 17
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • 18
   E-Service
  • 19
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 20
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 21
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 22
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • 23
   นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 24
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • 25
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 26
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • 27
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • ประกาศสถาบันฯเรื่องนโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน
  • 28
   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   • ลิ้งค์แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ
  • 29
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 30
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • การมีส่วนร่วมการจัดทําและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
   • การมีส่วนร่วมในการเป็นองค์กรรับรองฯ
   • การมีส่วนร่วมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโดยสถานประกอบการ
  • 31
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  • 32
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   • รายงานการฝึกอบรม
   • คลิปวีดีโอส่งเสริมวัฒนธรรม No Gift Policy
   • การรณรงค์ส่งเสริมการงดรับ งดให้ของขวัญ No Gift Policy
  • 33
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  • 34
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  • 35
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 36
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 37
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  • 38
   รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 39
   ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • คลิปวีดีโอส่งเสริมจริยธรรม
  • 40
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   • การขับเคลื่อนจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การอบรม“ส่งเสริมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
   • คำสั่งเรื่องมอบหมายให้กำกับดูแลส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม
   • แนวทางปฏิบัติ Do and Dont’s
   • คลิปวีดีโอเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม
  • 41
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • 42
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 43
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • รายงานการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 ราย 6 เดือน
   • แสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน