มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ

03.10.2564
31,643 View

 ปัจจุบันภาคธุรกิจและบริการ เป็นที่แพร่หลายเพราะถือว่าเป็นธุรกิจที่แฝงอยู่ในธุรกิจทุกประเภท โดยธุรกิจทุกประเภทล้วนแล้วต้องอาศัยธุรกิจบริการเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่แรงงานผลิต จนถึงการขนส่ง โดยประเภทของธุรกิจบริการ มักอยู่ในรูปแบบของแรงงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจและความคาดหวัง รายได้มาจากค่าบริการ ธุรกิจบริการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเสร็จ  ได้แก่ การบริการรถขนส่ง การบริการทำความสะอาจ และธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงที่ปัจจุบันมีตัวเลขการเติบโตของตลาดเพื่มสูงขึ้นทุกปี 

 ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในอาชีพด้านธุรกิจและบริการต้องอาศัยการให้ความสำคัญและใส่ใจกับกลุ่มผู้ใช้บริการ เนื่องจากผู้ใช้บริการในกลุ่มนี้ต้องการความไว้วางใจ ความสะอาดและปลอดภัย รวมถึงการสร้างพันธมิตรในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือการใช้เทคโนโลยี สื่อออนไลน์ และ Social Media เข้ามาช่วยในการเพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ สามารถเข้ารับบริการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/-