มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ธ.ค.

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

02.12.2563
33,824 View

อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทนเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ของประเทศ การรับผิดชอบดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงานจึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหากปฏิบัติงานไม่ถูกต้องก็จะเกิดความเสียหายในระดับประเทศได้ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานต้องมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภาคการศึกษาจำเป็นต้องเตรียมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะให้สอดรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้ง ภาคเอกชนของประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะรับทั้งคนไทยและคนต่างชาติเข้ามาทำงาน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการหรือข้อกำหนดในการกำหนดค่าแรงในการทำงานร่วมกัน ซึ่งมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทนจะมีรายละเอียดอาชีพที่ครอบคลุมบุคลากรทางด้านพลังงานและพลังงานทดแทน ช่วยรองรับการกำหนดค่าแรงของบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาการสมรรถนะการทำงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ รองรับการเคลื่อนย้ายกำลังคนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) ภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

http://tpqi-net. tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/GPW