มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

03.10.2564
56,299 View

การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในวันนี้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟในเขตเมือง รวมทั้งมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ การขยายเส้นทางรถไฟให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น นับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังเร่งพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อการเชื่อมโยงระบบขนส่งกับประเทศในภูมิภาคเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค ส่งผลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนเร่งพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ให้มีความสามารถเชิงเทคนิคเฉพาะทางที่สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางภายในประเทศและภูมิภาค และขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/RAI