มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

03.10.2564
33,692 View

ปัจจุบันดิจิทัลไม่ได้มีบทบาทเพียงเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของผู้คนและองค์กร แต่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และเปลี่ยนโครงสร้างของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เป็นแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ กระบวนการผลิต การค้า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือการค้าออนไลน์  อุตสาหกรรมการบริการ และกระบวนการ ทางสังคม การสื่อสารผ่านโซเชียลรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี่ยวข้องและครอบคลุมอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้เครื่องมือเกี่ยวข้อง เช่น Mobile Devices, Internet of Things: IoT การบอกตำแหน่งที่อยู่ (Location), 3D Printing , Cloud Computing, Big Data,  Augmented Reality, Virtual Reality , Smart Sensors อุปกรณ์ชั้นสูงที่เชื่อมต่อกับคน และอื่นๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไป       

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ICT