มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

เม.ย.

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

03.04.2563
35,931 View

การเติบโตอย่างรวดเร็วของชุมชน รวมทั้งโครงการบ้านจัดสรร ส่งผลให้ความต้องการการใช้น้ำประปาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มีความต้องการบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา จึงมีความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการรองรับการบริการต่อประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUM