มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย

24.09.2561
23,410 View

การรักษาความปลอดภัยถือเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญสาขาหนึ่ง และอยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน และด้วยสภาพทางสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม องค์กรเอกชนจึงมีเข้าบทบาท ในการดูแลรักษาความปลอดภัย คุ้มครองทรัพย์สิน ให้กับภาคธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน ไม่เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ ประกอบกับปัญหาอาชญากรรมและมิจฉาชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และรูปแบบที่พัฒนาแตกต่างกันออกไป จึงยิ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันธุรกิจรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูง ตามอัตราการขยายตัวของความต้องการทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีมูลค่าทางธุรกิจมหาศาล (หลักหมื่นล้านบาท) และมีแรงงานหมุนเวียนที่อยู่ในธุรกิจจำนวนมาก (หลักแสนคน) รวมไปถึงความคาดหวังจากการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะเข้ามาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/SEC