มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

เม.ย.

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

03.04.2563
31,804 View

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาลไทย นับว่าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการใช้รถยนต์ในอนาคตของตลาดโลกด้วย ซึ่งปัจจุบันมุ่งเน้นไปสู่ยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังเช่นจะเห็นได้จากตัวอย่างประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรป มีการให้ความสำคัญกับยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการควบคุมการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการจำกัดไม่ให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันในบางเมือง ซึ่งจะเริ่มต้นปี 2562 และมีโอกาสที่จะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ อันจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันใหม่ได้ เมื่อผนวกกับการกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุโรป ก็อาจเป็นอีกประเด็นที่กระทบต่อการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของไทยในอนาคตได้ จากทิศทางแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าอาจถึงเวลาแล้วที่ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ควรให้ความสำคัญและติดตามกระแสธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะอันใกล้นี้และในอนาคตอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/AMP