มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง

03.10.2564
40,434 View

อุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ อุตสาหกรรมดนตรี อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาดและรายได้สูงทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ซึ่งผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงแต่ละด้านล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะเฉพาะทางในอาชีพด้านนั้น นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สื่อดิจิทัลมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบันเทิงต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง จะช่วยในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้ที่อยู่ในอาชีพให้มีความรู้และทักษะที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของแต่ละอาชีพเพื่อการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล รวมถึงพัฒนาสมรรถนะของผู้ที่อยู่ในอาชีพให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง

https://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi-industrialInfo/ENT

เอกสารแนบ