มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

24.09.2561
35,014 View

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของภูมิภาคและการดูแลสุขภาพของประชากรเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญของภาครัฐเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลและโรงพยาบาลขึ้นใหม่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้ป่วยดังกล่าวรวมไปถึงกิจกรรมการดูแลสุขภาพประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานพยาบาลและโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมและเกิดขึ้นใหม่มีความจำเป็นจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางด้านต่างๆให้เป็นไปตามสากล เช่น ด้านการรักษาพยาบาล ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านอาคารของสถานพยาบาล ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะงานในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์และวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งบุคลากรที่ทำงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบและการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MET