มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ

24.09.2561
32,301 View

อุตสาหกรรมประมงทะเลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ก่อให้เกิดจํานวนแรงงานเกี่ยวกับการประมงถึง 1,000,000 คน ด้วยความที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลรายใหญ่ของโลก และเพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาวิชาชีพการเดินเรือ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการของประเทศไทย จึงต้องมีจัดทำมาตฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือวัด ความรู้ และทักษะของบุคคล อีกทั้งเป็นกรส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนากำลังคนได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/MRT