มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

03.10.2564
34,862 View

ในยุคที่มีการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) รวมถึงการสื่อสารสมัยใหม่และสื่อใหม่ (New Media) ภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกสาธารณะ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มดังกล่าว ทั้งผู้ที่อยู่ในอาชีพ และผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ ได้มีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และยกระดับการสื่อสารให้เข้ากับยุคNew Normal

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PCP