มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ย.

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

24.09.2561
35,984 View

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่ผูกพันกับวิถีชึวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประชากรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าว รวมทั้งพื้นที่การเพาะปลูกข้าวมีปริมาณมากที่สุดประเทศไทยมีการผลิตข้าวเพื่อส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ประชาการที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวควรมีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถในการประกอบกิจกรรมทางด้านการเกษตร ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมทั้งมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเพาะปลูกข้าว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประชากรที่เกี่ยวข้องด้านการเพาะปลูกข้าวสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรกรในการเพิ่มพูนสมรรถนะและยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรในอนาคตให้เป็นเกษตรที่มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมในการก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาและแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ARC