มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ส.ค.

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

26.08.2557
41,416 View

ธุรกิจถ่ายภาพ ยังคงเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
การถ่ายภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนทักษะ มุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาฝีมือ ช่างภาพที่มีชีวิต มีจินตนาการที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้อาชีพช่างภาพจึงไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ (AI) โดยมาตรฐานอาชีพจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยการันตีให้บุคคลกลุ่มคนในอาชีพได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่าเป็นมืออาชีพตัวจริง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PHO