มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ส.ค.

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

26.08.2557
40,962 View
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุม อุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรม หากพิจารณาในมิติด้านการตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สามารถแบ่งออกเป็น 3 อุตสาหกรรมหลักที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมหัตถกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลักถึง 14 ผลิตภัณฑ์และมีผลิตภัณฑ์ย่อยอีกกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มในลักษณะเสื้อผ้าสําเร็จรูป เป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง งานสูงสุดในห่วงโซ่อุปทานกิจกรรมการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ําที่สําคัญประกอบไปด้วยการตัดเย็บ การเดินจักร และการออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการใช้แรงงานเป็นสําคัญ อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายน้ํา หรืออุตสาหกรรมขั้นปลาย (Downstream) นี้เป็นขบวนการผลิตขั้นสุดท้ายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้ให้กับประเทศมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/TEX