มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

20.06.2559
40,492 View

อาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Downstream) เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติงานด้าน Operation, Mechanical Maintenance, Electrical Maintenance, และ Instrumentation Maintenance เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้องจะมีความซับซ้อน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จึงต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องในทุกกระบวนการของการทำงาน จำเป็นต้องมีการฝึกฝนทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในระดับรุนแรง ปัจจุบันบุคลากรในด้านนี้ยังขาดการพัฒนาด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มีการทดสอบสมรรถนะและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรของประเทศ นำไปสู่การพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PTC