มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

มิ.ย.

สาขาวิชาชีพการบิน

20.06.2559
37,099 View

ประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้ง เพราะมีพรมแดนติดกับประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ และมีจุดแข็งจากการเติบโตของธุรกิจการบินอย่างโดดเด่นในภูมิภาค ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของของธุรกิจการบิน การกำหนดมาตรฐานของบุคลากรการบินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากรการบินมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของบุคลากรการบิน นอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากรในกลุ่มอาชีพการบินแล้วยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการของชาติต่างๆในระหว่างภูมิภาคอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/AVT