เกี่ยวกับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดิจิทัล
อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในการบริหารและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย
3. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ เพื่อกำกับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลร่วมกัน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย
4. เสนอแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้เกิด การเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการดำเนินการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสอดคล้องกับการเป็นหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
6. พิจารณาและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และรายงานให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทราบเป็นรายไตรมาส
7. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามกรอบอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ตามความจำเป็น
8. ดำเนินการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ อัตรา 7,500 บาท ตำแหน่งอนุกรรมการ อัตรา 6,000 บาท