เกี่ยวกับสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานต่างประเทศและนำมาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ
3. เสนอแนะการเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสู่หลักสูตรพัฒนากำลังคน ตลอดจนกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย
หมายเหตุ : ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อัตราเบี้ยประชุมประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ตำแหน่งประธานอนุกรรมการ อัตรา 7,500 บาท ตำแหน่งอนุกรรมการ อัตรา 6,000 บาท