ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

เม.ย.

Professional X coach ความสำคัญในการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

20.07.2565
8,509 View

ทำไม? สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ปัจจุบันการสร้างความเชื่อมั่นในกับบุคคล ให้รับรู้ถึงความเป็นมืออาชีพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพทุกๆ อาชีพ ตราสัญลักษณ์ มืออาชีพชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง