มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

เม.ย.

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ

03.04.2563
40,902 View

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเคมี (chemical-based industry) เป็นอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (bio-based industry) ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้กระบวนการผลิตหลายผลิตภัณฑ์ได้ภายในกระบวนการเดียว เป็นต้น สำหรับกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย มีเป้าหมายเร่งรัดการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้เพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มจำนวนธุรกิจชีวภาพ การลงทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ด้านชุมชนมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการผลิตอาหารหมัก การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการขยายพันธุ์พืชพื้นเมือง/หายาก เป็นต้น การพัฒนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังถือเป็นการลดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพและให้มีมาตรฐานรับรองบุคลากรด้านนี้อย่างเหมาะสมเพียงพอ จะช่วยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆ ด้านได้อีกด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/BIT