มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ต.ค.

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา

03.10.2564
34,799 View

การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การบริการทางการศึกษา โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาจำเป็นต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนการศึกษาให้กับผู้เรียน เป็นต้น โดยต้องมีการวางแผนหรือเตรียมพร้อมบุคลากร และต้องศึกษาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน ซึ่งการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นการยืนยันการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามสมรรถนะของอาชีพนั้น ๆ ซึ่งต้องอาศัยหลักการในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องทั้งในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา ได้แก่ การฝึกอบรมในสถานประกอบการเพื่อเป็นการฝึกที่มีความสำคัญและจำเป็นตามระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการทางานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่แท้จริง ผ่านการฝึกหน้างาน ทักษะการทำงานกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สถานประกอบการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในส่วนของสถาบันการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น หน่วยงานสมาคมที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา และจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/ILS