ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

=TO_DAYS(NOW()) ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND ". $mod_tb_root."_edate='0000-00-00 00:00:00' ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND TO_DAYS(".$mod_tb_root."_edate)>=TO_DAYS(NOW()) )) AND ".$mod_tb_root."_masterkey='".$masterkey."' AND ".$mod_tb_root."_language='".$txtLanguage."'"; $sql_pin.=" AND ".$mod_tb_root."_status !='Disable' AND ".$mod_tb_root."_statuspin !='No'"; $sql_pin.=" ORDER BY ".$mod_tb_root."_order DESC "; $query_pin=mysql_query($sql_pin); $TotalRecordPin=mysql_num_rows($query_pin); $valEvenOdd="odd"; ## Default Value ############################################ $SystemModule_defaultPageSize =200000; $SystemModule_defaultPageShow = 1; $SystemModule_MaxPage = 5; # Check to set default value ######################### if($PageSize=="") { $PageSize = $SystemModule_defaultPageSize; } $PageSize; if($PageShow=="") { $PageShow = $SystemModule_defaultPageShow; } $sql_cms ="SELECT ".$mod_tb_root."_id,".$mod_tb_root."_subject ,".$mod_tb_root."_masterkey ,".$mod_tb_root."_title ,".$mod_tb_root."_credate , ".$mod_tb_root."_pic , ".$mod_tb_root."_view , ".$mod_tb_root."_gid, ".$mod_tb_root."_type, ".$mod_tb_root."_url, ".$mod_tb_root."_file FROM ".$mod_tb_root." WHERE ((".$mod_tb_root."_sdate='0000-00-00 00:00:00' AND ". $mod_tb_root."_edate='0000-00-00 00:00:00') OR (".$mod_tb_root."_sdate='0000-00-00 00:00:00' AND TO_DAYS(".$mod_tb_root."_edate)>=TO_DAYS(NOW()) ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND ". $mod_tb_root."_edate='0000-00-00 00:00:00' ) OR (TO_DAYS(".$mod_tb_root."_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND TO_DAYS(".$mod_tb_root."_edate)>=TO_DAYS(NOW()) )) AND ".$mod_tb_root."_masterkey='".$masterkey."' AND ".$mod_tb_root."_language='".$txtLanguage."'"; $sql_cms.=" AND ".$mod_tb_root."_status !='Disable' AND ".$mod_tb_root."_statuspin !='Yes'"; $query_cms=mysql_query($sql_cms); $TotalRecordCount=mysql_num_rows($query_cms); # Find max page size ######################### if($TotalRecordCount>$PageSize) { $NoOfPage= ceil($TotalRecordCount/$PageSize); } else { $NoOfPage=1; } # Recover page show into range ######################### if($PageShow>$NoOfPage) { $PageShow=$NoOfPage; } # Select only paging range ######################### $RecordStart = ($PageShow-1)*$PageSize; $sql_cms.=" ORDER BY ".$mod_tb_root."_order DESC LIMIT $RecordStart,$PageSize"; $query_cms=mysql_query($sql_cms); $count_row_cms=mysql_num_rows($query_cms); $valAllRows =$count_row_cms +$TotalRecordPin; if($valAllRows>=1){ ?> 1) { ?>
  • First
  • First
  • $NoOfPage) { $maxpage=$NoOfPage; } if($maxpage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$txtMaxCountPage; } if($maxpage-$minpage<=$txtMaxCheckPageA) { $minpage=$maxpage-$txtMaxCheckPageB; } if($NoOfPage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$NoOfPage; } for($i=$minpage;$i<=$maxpage;$i++) { if($i==$PageShow){ ?>
  • Last
  • Last
File size :
File type :
Updated :
File size :
File type :
Updated :
1) { ?>
  • First
  • First
  • $NoOfPage) { $maxpage=$NoOfPage; } if($maxpage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$txtMaxCountPage; } if($maxpage-$minpage<=$txtMaxCheckPageA) { $minpage=$maxpage-$txtMaxCheckPageB; } if($NoOfPage<$txtMaxCountPage) { $maxpage=$NoOfPage; } for($i=$minpage;$i<=$maxpage;$i++) { if($i==$PageShow){ ?>
  • Last
  • Last