หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

      ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ตามมาตรา 7 (6) ให้สถาบันฯ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ และได้กำหนดกรอบระยะเวลาให้ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของสถาบันฯ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อน ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะดำเนินการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่ง ที่แก้ไขเพิ่มเติมใช้บังคับตาม พรฎ.จัดตั้งสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) โดยต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ (ภายใน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

     การฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ หรือมาตรฐานสมรรถนะ

2) สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรเพื่อการประเมินสมรรถนะสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ หรือมาตรฐานสมรรถนะ

3)เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วให้พัฒนายกระดับตนเองในระดับที่สูงขึ้นไปและพัฒนา ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านให้ผ่านการประเมินได้ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานอาชีพฯ หรือมาตรฐานสมรรถนะ