เกี่ยวกับสถาบันฯ

 • เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตั้งขึ้น

  เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ทำงานอย่างมีเอกภาพ มีความรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน

  โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนลำดับที่ 32

 • สคช. มีชื่อเต็มว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

  เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ

  โดยกำหนดสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล

  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
faq