การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Open Data Integrity and Transparency : OIT
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
 • 2
  ข้อมูลผู้บริหาร
 • 4
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • 11
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • 13
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • 14
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • 15
  ข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการ
 • 16
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 18
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 19
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  • • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 2
  • • รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ปี 2564 ไตรมาส 1
 • 20
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 22
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • 24
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 25
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ฉบับที่ 2)
  • • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 26
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 27
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • • หลักเกณฑ์การจัดแบ่งส่วนงาน
  • • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • • โครงสร้างองค์กร
  • • หลักเกณฑ์การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
  • • หลักเกณฑ์การประเมินผลทดลองงานของเจ้าหน้าที่
  • • หลักเกณฑ์การจัดฝึกอบรม
  • • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
  • • หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
 • 28
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
  • • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
  • • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
  • • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
 • 29
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • • คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
  • • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
 • 30
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 31
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • 32
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 33
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สคช
  • • มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 34
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
  • • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
 • 35
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  • • การมีส่วนร่วมและส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่
  • • การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสคช.
  • • การให้นโยบายเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อนเริ่มการประชุม
  • • สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal
 • 36
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 37
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 2
  • • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยง ไตรมาส 1
 • 38
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • • การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม
  • • สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต้านทุจริตแบบ New Normal
 • 39
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • 40
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • 41
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 • 42
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • 43
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไม่พบข้อมูล

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ
risk-management