มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมพลาสติกจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆของประเทศไทย ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบแสงและเสียงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้า..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ
อุตสาหกรรมประมงทะเลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย ก่อให้เกิดจําน..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสารอันตรายเป็นปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม ภูมิอากาศที่แปรปร..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
-
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ของภูม..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานทดแทน
นโยบายกระทรวงพลังงานส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ..
มาตรฐานอาชีพ