มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
หนังสือเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ความคิดวิทยาการทุกด้านที่มนุษย์..
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
ในปัจจุบันพัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางการสาธารณสุข และการพัฒนาเศรฐกิจ สังคมของประเทศท..
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา
ธุรกิจสปา เป็นธุรกิจที่ภาครัฐมียุทธศาสตร์สนับสนุนส่งผลให้สามารถนำรายได้เงินตราต่างประ..
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
อาชีพแม่บ้านมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบ้านประเภทอยู่อาศัย ซึ่งเจ..
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
จากนโยบายครัวไทยครัวโลก ประกอบกับศักยภาพในการประกอบอาหารของคนไทย และอาหารไทยอันเป็นที..
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและจัดระดับคุณวุฒิ วิชาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า มีความสำคัญต่อการสร..
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้
อาชีพในกลุ่มธุรกิจจัดดอกไม้ (Floristry) จัดเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เป็นอาชีพที่..
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปะหัตถกรรม
งานศิลปหัตถกรรม เป็นงานการฝืมือ โดยใช้วัสดุตามท้องถิ่นนั้นๆ มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะ..