มาตรฐานอาชีพ

“มาตรฐานอาชีพ” หมายความว่า การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ กล่าวคือ ต้องการที่จะให้การรับรอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาได้มีโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพในหลายสาขาอาชีพ มีผลการดำเนินงานตามโครงการ

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
       ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
ปัจจุบันรถโดยสารไม่ประจำทางเข้ามามีบทบาทในการเดินทางในระยะสั้น ทั้งการท่องเที่ยวในลัก..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
หนังสือและสิ่งพิมพ์เปรียบเสมือนคลังความรู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ความคิดวิทยาการทุกด..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมา..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา) สาขาให้บริการสปา
สปาเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความผ่อนคลาย ทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่อเกิดสมดุลทั้งกายและจิต มี..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
ธุรกิจที่ให้บริการทำความสะอาด อาคาร โรงงาน บ้านพัก และสถานที่ต่างๆ หรือ ให้บริการจัดส..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
ปัจจุบันอาหารไทยเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงเฉพาะชาวไทยเท่านั้นแต่รวมถึ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
การบริหารทรัพย์สินเป็นอาชีพที่เกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของ..
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
จากการสำรวจของเครือข่ายช่างภาพอิสระร้อยละ 55 ของช่างภาพไม่ได้มีคุณวุฒิการศึกษาด้านการ..
มาตรฐานอาชีพ