มาตรฐานอาชีพ

=TO_DAYS(NOW()) ) OR (TO_DAYS(" . $mod_tb_root . "_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND " . $mod_tb_root . "_edate='0000-00-00 00:00:00' ) OR (TO_DAYS(" . $mod_tb_root . "_sdate)<=TO_DAYS(NOW()) AND TO_DAYS(" . $mod_tb_root . "_edate)>=TO_DAYS(NOW()) )) AND " . $mod_tb_root . "_masterkey='" . $masterkey . "' AND " . $mod_tb_root . "_language='" . $txtLanguage . "'"; $sql_cms .= " AND " . $mod_tb_root . "_status !='Disable' "; if (!empty($ru)) { $sql_cms .= " AND " . $mod_tb_root . "_standard ='".$ru."' "; } // print_pre($sql_cms); $query_cms = mysql_query($sql_cms); $TotalRecordCount = mysql_num_rows($query_cms); # Find max page size ######################### if ($TotalRecordCount > $PageSize) { $NoOfPage = ceil($TotalRecordCount / $PageSize); } else { $NoOfPage = 1; } # Recover page show into range ######################### if ($PageShow > $NoOfPage) { $PageShow = $NoOfPage; } # Select only paging range ######################### $RecordStart = ($PageShow - 1) * $PageSize; $sql_cms .= " ORDER BY " . $mod_tb_root . "_order DESC LIMIT $RecordStart,$PageSize"; // print_pre($sql_cms); $query_cms = mysql_query($sql_cms); $count_row_cms = mysql_num_rows($query_cms); if ($count_row_cms >= 1) { ?> 1) { ?>
= 1) { if (empty($ru)) { ?>

= 1) { $indexFile = 0; while ($row_file = mysql_fetch_array($query_file)) { $linkRelativePath = $mod_path_file_fornt . "/" . $row_file[1]; $downloadFile = $row_file[1]; $downloadID = $row_file[0]; $downloadName = $row_file[2]; if ($downloadName == "attach file") { $downloadName = "Click here to download."; } $countDownload = $row_file[3]; $imageType = strstr($downloadFile, '.'); $indexFile++; ?>

File size : 0.00 Kb
File type :
Download : 0
xpath('/rss/channel/item'); $indexRss = 0; foreach ($rss->channel->item as $item) { $valAuthorRss = $item->author; $valLinkRss = $item->link; $indexRss++; $valCheckRss = $indexRss % 2; ?>
0
= 1) { $indexCount = 0; $arrData = array(); while ($row_cms = mysql_fetch_array($query_cms)) { $arrData[] = $row_cms; } $arrNewData = array(); $arrData_UnPin = array(); foreach ($arrData as $key => $data) { if($data['pin'] == 'Yes'){ $arrNewData[] = $data; }else{ $arrData_UnPin[] = $data; } } foreach ($arrData_UnPin as $key => $newData) { $arrNewData[] = $newData; } // print_pre($arrNewData); foreach ($arrNewData as $key => $value) { $txt_cms_id = $value['md_cms_id']; $txt_cms_subject = rechangeQuot($value['md_cms_subject']); $txt_cms_key = $value['md_cms_masterkey']; $txt_cms_detail = rechangeQuot($value['md_cms_title']); $txt_cms_deate = txtFormatDateDotTh($value['md_cms_credate']); $txt_cms_pic = 'upload/' . $txt_cms_key . '/pictures/' . $value[5]; $txt_cms_picRoot = $core_path_root . '/upload/' . $txt_cms_key . '/pictures/' . $value[5]; // print_pre($txt_cms_subject); if (!is_file($txt_cms_pic)) { $txt_cms_pic = "images-en/nopic/noSt.jpg"; } else { $txt_cms_pic = $txt_cms_pic; } $txt_cms_view = number_format($value[6]); $txt_cms_gid = $value[7]; $txt_cms_standard = $value[8]; $indexCount++; $valLinkNew = "sDetail.php?" . encodeURL("c=$txt_cms_id"); if ($valEvenOdd == "odd") { $valEvenOdd = "even"; } else { $valEvenOdd = "odd"; } ?>
1) { ?>
  • หน้าแรก
  • หน้าแรก
  • $NoOfPage) { $maxpage = $NoOfPage; } if ($maxpage < $txtMaxCountPage) { $maxpage = $txtMaxCountPage; } if ($maxpage - $minpage <= $txtMaxCheckPageA) { $minpage = $maxpage - $txtMaxCheckPageB; } if ($NoOfPage < $txtMaxCountPage) { $maxpage = $NoOfPage; } for ($i = $minpage; $i <= $maxpage; $i++) { if ($i == $PageShow) { ?>
  • หน้าสุดท้าย
  • หน้าสุดท้าย