แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคช. เตรียมมาตรฐานอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 สาขาอาชีพอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม สถาบันไทย – เยอรมัน และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดย ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ สคช. กับการพัฒนาสมรรถนะคนไทย 4.0” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามภาระกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการสนับสนุนกำลังคนที่มีคุณภาพต่อยอดสู่การรองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพต่อไป

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม