แชร์เว็บนี้

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ถือเป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา วิชาชีพ สถาบันฯได้นำร่องในการรับรององค์กรฯทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สคช.ระดมความเห็นคนในวงการดิจิทัล ตอบโจทย์มาตรฐานอาชีพไอซีทีของคนไทย ด้านเอกชนสะท้อนยังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสายงานไอซีทีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ ตอบโจทย์โลกของการทำงาน สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมระดมคนในวงการไอซีที ทั้งภาคการศึกษา เอกชน หน่วยงานราชการ ร่วมหารือระความคิดเห็น การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอลคอนเท้นต์ สาขาการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data )โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ เป็นประธาน ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม